Follow us
Trang chủ > Sản phẩm > Khay nạp rung
Phần Feeder

Phần Feeder

1. là việc sử dụng các tấm rung động? Rung bát feeder là một loại tự động phân loại, kiểm tra công cụ, vai trò chính là để thanh bộ phận được sắp xếp hoặc lựa chọn theo nhu cầu nhất định để chuẩn bị cho việc lắp ráp sản xuất tiếp theo. 2. rung bát feeder từ những phần nào? Tướng quân...